Obchodní podmínky

NÁKUPNÍ ŘÁD pro www.centernet.cz
Všeobecné obchodní podmínky

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě na adrese www.centernet.cz. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a dodavatele, kterým je společnost Center Net spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Třeboňská 530/4, PSČ 140 00, IČO: 276 31 834, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 120223, a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (fyzická osoba nepodnikatel), řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, vše ve znění novel.

VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelská smlouva: jedná se o smlouvu kupní, smlouvu o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel

Dodavatel/prodávající: osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti

Kupující/odběratel - spotřebitel: osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti

Kupující, který není spotřebitel: podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami

  

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  a) Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
  b) Kupní smlouva - umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Objednávku je možné stornovat pomocí kontaktů uvedených v záložce kontakty. Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávaného či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.eshop.centernet.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu společnosti a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.
  c) Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu u dané akce uvedené či do vyprodání zásob. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
  d) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  e) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
  f) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
  g) Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu http://www.eshop.centernet.cz/, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (k tomu více v sekci „Ochrana osobních údajů").
  h) Kupující je předem seznámen s celkovou cenou, včetně DPH a dalších poplatků Recyklační poplatek, který je stanoven zákonem je již zahrnutý v ceně výrobku. Poplatek za dopravu a balné je specifikován v dodacích podmínkách. Balným se rozumí kontrola kompletnosti produktu (ovladače, kabely, anglické manuály), přibalení českého manuálu, bezpečné zabalení křehkého výrobku v případě, že původní obal nedostatečně chrání výrobek proti poškození při dopravě, zabalení výrobku pečetící páskou tak, aby nemohlo dojít k otevření krabice bez porušení bezpečnostní pásky, načtení sériových Čísel a další zajištění informací o výrobku pro nutné zajištění pojištění při dopravě výrobku. Pojištění výrobku poškození dopravcem při dopravě od dodavatele k zákazníkovi je dodavatelem zajištěno.
  i) Při převzetí zboží kupující obdrží dodací list, který je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobcem.
  j) Dodání zboží se zajišťuje dle výběru kupujícího: 
  • osobním odběrem v provozovně prodávajícího 
  • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil
  • na adresu určenou kupujícím v objednávce
  • na adresu pobočky České pošty určenou kupujícím v objednávcek) Platební podmínky si volí kupující v objednávkovém formuláři z následujících variant
- dobírkou v hotovosti při předání zboží kupujícímu přepravcem,
- platbou předem bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Shoptet Pay
- fakturou se splatností (pouze při uzavřené dodavatelské smlouvě)

 

 

 1. REKLAMACE
  a) Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.
  b) Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese info@centernet.cz. 

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak rozhodne, je potřeba nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat do 14 pracovních dnů zpět (odstoupení od smlouvy může být provedeno emailem či poštou). Prodávající do 30 dnů od navrácení zboží vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 7 občanského zákoníku od kupní smlouvy:

 1. a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 3. c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

Uplatňuje-li kupující své právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, která byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a zboží mu bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem, uplatňuje toto své právo na provozovně společnosti Center Net, spol. s r.o. – Praha 4

Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

V případě, že dojde mezi Center Net, spol. s r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: 
adr.coi.cz

 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
 2. a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad, záruční list.
 3. b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 4. c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 5. d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 6. e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, jedná-li se o následující situace:
       - zboží se nevyrábí nebo nedodává
       - zboží je dlohodobě nedostupné
       - cena zboží se změnila nebo byla chybně stanovena
 7. f) Prodávající má dále právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 

 1. PRÁVA A POVINOSTI KUPUJÍCÍHO
 2. a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 3. b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 4. c) V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil
 5. d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 2. a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 3. b) Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.centernet.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Tento Nákupní řád nabývá účinnost 1. ledna 2010. Změny řádu vyhrazeny.


 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT na www.centernet.cz
Všeobecné obchodní podmínky

 

Společnost Center Net, spol. s r.o. (IČO: 276 31 834) se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytného kontaktu a údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem.
Osobní údaje o zákaznících shromažďujeme po dobu tří let. Zákazník může své údaje snadno měnit po přihlášení na stránkách 
www.centernet.cz. Osobní údaje je také možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze společnosti.

NOVINKY / INFORMACE O NOVÉM ZBOŽÍ NEBO SLEVÁCH / ANKETY / SOUTĚŽE

Uživatelům jsou na jejich žádost zasílány informační bulletiny, které obsahují novinky na serveru a mají za úkol upozornit uživatele na aktuální obsah nebo služby serveru. V případě, že s tím uživatel souhlasil, jsou mu zasílána i občasná reklamní sdělení. Z odebírání těchto informačních bulletinů se může uživatel odhlásit zasláním emailu na adrese info@centernet.cz.

Někdy mohou být na stránkách od uživatelů požadovány informace prostřednictvím soutěží nebo anket. Účast v nich je zcela volitelná. Požadované informace mohou požadovat kontaktní informace a data demografického charakteru. Kontaktní údaje jsou používány pro komunikaci s účastníky soutěže ohledně jejich výsledků. Všechny získané údaje jsou využívány pro monitoring a zkvalitnění služeb serveru.


 

REKLAMAČNÍ ŘÁD pro www.centernet.cz
Všeobecné obchodní podmínky

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené u společnosti Center Net, spol. s r.o. jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. V případě požadavku na pozáruční / mimozáruční servis výrobků se postupuje dle postupů uvedených v sekci "Autorizovaný servis". Reklamační řád byl vypracován v souladu s Obchodním zákoníkem, Občanským zákoníkem 40/1964, Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992, Sb. ve znění příslušných novel. Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo přepravce souhlasí s tímto uvedeným reklamačním řádem.

1. ZÁRUKA

Délka záruky je uvedena na dodacím listě, kdy minimální doba záruky na nové zboží je 24 měsíců pro spotřebitele a u vybraných výrobků je navíc prodloužena nad zákonem stanovenou lhůtu. Pokud se jedná o tzv. bazarové zboží, může být doba záruky upravena na 12 měsíců. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. (Doba trvání reklamace počíná dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace. Nikoliv až dnem vyzvednutí zboží zákazníkem.) V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši, od okamžiku kdy kupující dostane nový dodací list (záruční list) s novým sériovým číslem.

1.2 Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

2. ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍPADY:

a) vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu a případné škody v důsledku toho vzniklé

b) vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti a na poškození zařízení způsobené nadměrným mechanickým opotřebením

c) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

d) vzniklá mechanickým poškozením zboží

e) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)

f) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí

g) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží

h) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem

i) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu

j) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami

k) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů

l) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.)

m) při chybně provedeném upgrade biosu, firmware

n) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

o) Prodávající nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé v důsledku omezené funkčnosti aplikací, které nejsou vhodné (t.j. nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Dále prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

p) V případě softwarového zboží se záruka vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost médií (t.j.média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software

4.ZPŮSOB REKLAMACE

Reklamaci lze vyřídit osobně na adrese naší provozovny (Center Net, spol. s r.o., Třeboňská 530/4, 140 00 Praha 4) nebo reklamované zboží zaslat poštou. Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamovaný předmět plnění (nebo jeho reklamovanou část).

Spotřebitel ve vlastním zajmu na rychlém vybavení reklamace předloží spolu s reklamovaným předmětem fakturu dokládající uzavření kupní smlouvy ohledně reklamovaného předmětu plnění, dodací list nebo výdejku včetně uvedených sériových čísel jednotlivých součástí předmětu plnění, případně i zvláštní certifikát, záruční list nebo záruční kartu, které slouží k vyřízení reklamace v autorizovaných servisních střediscích výrobců. Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

V případě uplatnění reklamace si spotřebitel ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

Dodavatel není povinen přijmout k reklamaci předmět plnění, nepředá-li jej odběratel s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která odběratel vůči dodavateli uplatňuje, je třeba dodavateli sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného předmětu dodavateli.

5.DODAVATEL PO PROZKOUMÁNÍ PŘEDLOŽENÝCH DOKLADŮ A ZBĚŽNÉ PROHLÍDCE REKLAMOVANÉHO PŘEDMĚTU:

a) uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí

b) není-li možné oprávněnou reklamaci na místě vyřídit, přijme reklamovaný předmět do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace. O převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy b) na místě odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět odběrateli vrátí

c) přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta. O převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy.

O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků).

Prodávající může od kupujícího požadovat kompletní příslušenství, které obdržel zákazník při koupi zařízení. Při nedodání příslušenství na základě tohoto požadavku, může být reklamace zamítnuta. Kompletním příslušenstvím můžou být myšleny sluchátka, instalační CD, přidané kabely, napájecí adaptér atd..

6.V PŘÍPADĚ OPRÁVNĚNÝCH REKLAMACÍ MŮŽE DODAVATEL POSTUPOVAT TÍMTO NADSTANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

a) V případě odstranitelných vad přednostně prodávající odstraní závadu opravou reklamovaného předmětu, případně jeho součásti

b) V případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou, přednostně dodavatel přistoupí k výměně za nový předmět (resp. jeho součást) téhož typu. Nesouhlasí-li s tímto postupem zákazník, může žádat přiměřenou slevu z ceny předmětu plnění nebo od smlouvy odstoupit.

c) zákazník má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že jde o vady odstranitelné, jestliže však zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Tímto se rozumí 3 vady stejné či 4 různé (3x nebo 4x již bylo zařízení v servisu)

V případě postupu podle bodu b) je odběratel povinen předat dodavateli kompletní předmět plnění, včetně příslušenství a dokumentace, smluvní strany si v tomto případě vrátí vzájemná plnění dle zásad o bezdůvodném obohacení.

7. VYDÁNÍ REKLAMOVANÉHO PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Reklamovaný předmět vydá dodavatel po vyřízení reklamace pouze při předložení originálu potvrzení o převzetí zboží, předložení platného dokladu se shodným jménem jako je na kupní smlouvě či doložením že přebírající je jednatelem firmy na níž byla vystavena kupní smlouva, popřípadě ověřené pověření jednatelem firmy

8. ÚČTOVÁNÍ SKLADNÉHO

Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od ode dne kdy musí být reklamace ukončena, může mu být účtováno skladné ve výši 30Kč za každý započatý den od ukončení reklamace po její převzetí kupujícím. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, může být toto zboží použito na úhradu skladného.

9.NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE

V případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo vyúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (platí v případě postupu dle obchodního zákoníku).

10. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY DO 14 DNŮ (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v originálním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Prodávající do 30 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

• na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

• na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

• na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal • na dodávku novin, periodik a časopisů

• spočívajících ve hře nebo loterii

Uplatňuje-li kupující své právo na odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, která byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a zboží mu bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem, uplatňuje toto své právo na provozovně společnosti Center Net, spol. s r.o.

Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Vrácení peněz probíhá výhradně převodem na účet kupujícího s 30 denní splatností. V případě dalšího nákupu u společnosti Center Net může být částka ihned po vystavení započtena oproti nové faktuře u prodejce.

11. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.

Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.